Privacy Statement

Sprangers NV respecteert uw privacy

 

Sprangers NV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Als u een contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

 

Sprangers NV verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te leveren en voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Sprangers NV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Sprangers NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sprangers NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar loonwerk@bartsprangers.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Sprangers NV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Sprangers NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via loonwerk@bartsprangers.be.

 

Klik hier voor een uitgebreide versie van ons Privacyreglement.